Sakrament Bierzmowania

HSLClogoChrystus wielokrotnie obiecywał Apostołom wylanie Ducha Świętego i spełnił tę obietnicę w dniu Paschy i w sposób widzialny w dniu Pięćdziesiątnicy. Apostołowie napełnieni Duchem Świętym zaczynają głosić wielkie dzieła Boga. Św. Piotr oznajmia, że to czego tutaj doświadczają to wylanie Ducha Świętego i zarazem objawienie się Boga w znakach ognia, wichru nawiązujących do objawienia pod górą Synaj. Od tego momentu Apostołowie wypełniając wolę Jezusa Chrystusa, przez włożenie rąk udzielali neofitom daru Ducha Świętego, który uzupełniał łaskę chrztu (Hbr. 6,2; KKK1287). Bardzo wcześnie do gestu włożenia rąk dodano namaszczenie wonną oliwą (krzyżmem), aby lepiej wyrazić dar Ducha Świętego.

Sakrament bierzmowania umacnia nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Jest świadomą decyzję na życie Ewangelią Chrystusa – osobistym potwierdzeniem przynależności do Kościoła.

Wymagania stawiane kandydatom:

– systematyczny udział w niedzielnych Mszach św.

-udział w rekolekcjach szkolnych

– udział w nabożeństwach okresowych

– regularna comiesięczna spowiedź

– udział w spotkaniach formacyjnych

– chętne włączanie się w różne formy wolontariatu

– znajomość katechizmu – katechizm

– okazanie świadectwa chrztu, jeśli miało ono miejsce poza parafią bierzmowania

 

Papież do rodziców: przygotujcie dzieci do sakramentu bierzmowania

Sakrament bierzmowania pomaga nam żyć po chrześcijańsku, w radości Ducha Świętego – mówił Papież Franciszek na audiencji ogólnej  29.01.2014. Katechezę poświęcił kolejnemu sakramentowi inicjacji chrześcijańskiej.

„Bierzmowanie udoskonala w nas łaskę chrztu, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Kościołem, udziela mocy do świadczenia o Bogu i do obrony wiary. Bóg, udzielając bierzmowanym Ducha Świętego, pragnie ukształtować ich na obraz swego Syna, by uzdolnić do miłowania tak jak On. Dlatego przenika duszę i życie każdego, udzielając siedmiu darów, o których przypomina tradycja Kościoła: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Tym darom Ojciec Święty zamierza poświęcić w przyszłości odrębne katechezy”.

Ze szczególnym apelem Papież zwrócił się do chrześcijańskich rodziców, aby nie zapominali o przygotowaniu swych dzieci do sakramentu bierzmowania:

„Wszystkim nam zależy, aby dzieci zostały ochrzczone. I dobrze, że tak jest. Ale być może nie dbamy już tak bardzo, by otrzymały bierzmowanie. Chcecie, by wasze dzieci pozostały w połowie drogi, by nie otrzymały Ducha Świętego? Ten sakrament jest bardzo ważny w życiu chrześcijańskim, bo daje nam siłę, by iść naprzód. Kiedy przyjmujemy Ducha Świętego do naszego serca i pozwalamy Mu działać, sam Chrystus w nas się uobecnia i nabiera konkretnych kształtów w naszym życiu. Poprzez nas to On – słuchajcie uważnie – poprzez nas sam Chrystus będzie się modlił, przebaczał, dawał nadzieję i pocieszenie, służył braciom, zbliżał się do potrzebujących i najmniejszych, tworzył wspólnotę, zasiewał pokój. Pomyślcie więc, jak bardzo jest to ważne, aby przez Ducha Świętego przyszedł sam Chrystus, by robić to wszystko pośród nas i dla nas. Dlatego tak ważne jest przyjmowanie przez dzieci i młodzież tego sakramentu”.

Do tematu katechezy Franciszek nawiązał też w słowie do Polaków:

„Bracia i siostry, pamiętając o otrzymanej łasce sakramentu bierzmowania pozwólmy, by Duch Święty kierował naszym życiem. Niech On udoskonala naszą modlitwę, umiejętność przebaczania, służenia braciom, wprowadzania w życie Bożego ładu i pokoju. Wam i waszym bliskim z serca błogosławię”.

Źródło: http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=50773

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Wszystko o Bierzmowaniu – http://liturgia.wiara.pl/Sakramenty/Bierzmowanie